Kluczowe kompetencje uczniów  – niezbędne wyposażenie przyszłych dorosłych 

folder_openSTEAM w pigułce
commentBrak komentarzy

Podstawowym celem nauczania jest przygotowanie uczniów do sprawnego radzenia sobie w dorosłym świecie. Wielkim wyzwaniem dla nauczycieli jest wyposażenie uczniów w kluczowe kompetencje, pozwalające im na łatwe dostosowanie się do dynamicznie ewoluującego świata. 

Umiejętności kluczowe wyniesione ze szkoły powinny umożliwiać samorealizację i rozwój osobisty młodego człowieka, sprzyjając integracji z otoczeniem, a także ułatwiając odnalezienie się na rynku pracy. Unia Europejska określiła 8 kompetencji kluczowych, które powinni nabyć uczniowie. 

 

  • Posługiwaniem się rodzimym językiem  —  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym obejmuje zdolność wyrażania i interpretacji pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii zarówno w mowie, jak i piśmie (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie). Przyswojenie tej kompetencji oznacza również umiejętność porozumiewania się w różnorodnych kontekstach społecznych i kulturowych, takich jak edukacja, praca, dom czy czas wolny.

 

  • Komunikacją w językach obcych  — umiejętność porozumiewania się w obcych językach opiera się na tych samych umiejętnościach co komunikacja w języku ojczystym. Obejmuje zdolności rozumienia, wyrażania się i interpretowania treści w mowie i piśmie, uwzględniając konteksty społeczne i kulturowe. Stopień zaawansowania zależy od osobistych preferencji i potrzeb uczniów oraz ich sytuacji życiowej.

 

  • Zdolności matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne  — umiejętność korzystania z myślenia matematycznego do rozwiązywania problemów codziennego życia stanowi istotny element kompetencji matematycznych. W tym kontekście ważne są zarówno umiejętności praktyczne, jak i teoretyczne, obejmujące także zdolność korzystania z wiedzy naukowej i technicznej do zrozumienia świata i podejmowania decyzji.

 

  • Kompetencje informatyczne  — zdolności informatyczne obejmują biegłe i krytyczne posługiwanie się technologiami cyfrowymi w różnych obszarach życia, takich jak praca, rozrywka i komunikacja. Kluczowe są podstawowe umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, umożliwiające efektywne pozyskiwanie, ocenianie, przechowywanie, tworzenie, prezentowanie i wymianę informacji.

 

  • Umiejętność uczenia się  — to zdolność konsekwentnego i systematycznego zdobywania nowej wiedzy, zarządzania czasem i informacjami, oraz świadomego uczestnictwa w procesie uczenia się. Obejmuje to zdolność do identyfikowania własnych potrzeb edukacyjnych, poszukiwania dostępnych możliwości i przekraczania przeszkód w celu osiągnięcia sukcesów w nauce.

 

  • Kompetencje społeczne i obywatelskie  — to umiejętności osobiste, interpersonalne i międzykulturowe, które przygotowują do skutecznego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, zwłaszcza w społeczeństwach charakteryzujących się różnorodnością. Kompetencje obywatelskie przygotowują również do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i demokratycznym.

 

  • Inicjatywa i przedsiębiorczość  — inicjatywa i przedsiębiorczość oznaczają zdolność do przekształcania pomysłów w działania, wykazywania kreatywności, podejmowania ryzyka i planowania działań w celu osiągnięcia określonych celów. Te kompetencje wspierają jednostki w różnych aspektach życia, zarówno prywatnym, jak i zawodowym.

 

  • Świadomość i ekspresja kulturalna  — docenianie roli kreatywnego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pomocą różnorodnych form sztuki, takich jak muzyka, teatr, literatura i sztuki wizualne. To także rozumienie i szacunek dla różnorodności kulturowej oraz zdolność do wyrażania własnej tożsamości kulturowej. 

 

Uczniowie wyposażeni w powyższe kluczowe kompetencje będą potrafili łatwo dostosować się do dynamicznie ewoluującego świata i w pełni realizować w przyszłości swój potencjał. Rozwojowi kompetencji kluczowych sprzyja stosowanie w nauczaniu podejścia STEAM. Nauczycielom poszukującym doskonałych pomysłów na angażujące lekcje sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych polecamy nasz kurs STEAMowe ABC .